Våra tjänster

Våra tjänster

Millegården har utöver det skyddade boendet även löpande behovsanpassade verksamheter med tillhörande bemanning. Det sker alltid med ansvariga personer som har adekvat utbildning och lämplighet för arbetet. Självklart anpassar vi våra arbetstider efter de behov som råder.

I dygnskostnaden ingår följande:

  • Krissamtal i det akuta skedet.
  • Säkerhetssamtal, dvs hur man som utsatt person bör förhålla sig till internet och sociala medier, kontakter med anhöriga, kontakter med bekanta osv.
  • Motiverande samtal (motivational interviewing, MI). MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt där man vägleder klienten med syfte att uppnå ökad motivation till omställning och utveckling. Metoden stärker den egna förmågan att genomföra positiva förändringar. MI är en metodik som förordas av Socialstyrelsen.
  • Stödjande samtal
  • Handlingsplan
  • Aktiviteter för barnen
  • Tolkning; Vi använder oss av Tolkresurs.
  • Hot- och riskbedömningar beträffande partnervåld och hedersrelaterat våld. Vi har erfarenhet av bedömningar i enlighet med modellerna SARA, SAM, PATRIARK, FREDA.
  • Löpande dokumentation enligt Socialstyrelsens regelverk.
  • Praktisk hjälp som kvinnojouren och socialtjänsten inte kan eller hinner utföra.

Exempel:

– Hämtning och transport till det skyddade boendet i det akuta skedet.

– Stöd med kontanta medel i det akuta skedet.

– Transporter till myndigheter, sjukvård, hjälp med att leta och söka bostad etc.

– Ansökan om sekretessmarkering.

– Rådgivning och information kring brottsutredningar.

– Deltagande i rättegångar.

Vi har dessutom ett synnerligen bra samarbete med två fastighetsägare med vars hjälp vi kan erbjuda bostäder till våra skyddspersoner som är i behov av en nystart efter det att skyddsbehovet har upphört. 

Observera att Millegården tillåter att de boende i förekommande fall tar med sig sina egna husdjur till det skyddade boendet om så önskas.