Lägenheter

Våra lägenheter med självhushåll är utlokaliserade på olika orter och där finns vår engagerade personal tillgänglig på dagtid och jourtelefon dygnet runt. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med människor som av olika anledningar har tvingats att fly. Hos oss får personer som har skydds- och stödbehov en chans att bygga upp ett liv utan våld, hot och rädsla. 

Vi har expertiskunskap inom våld i nära relation, heder och förtryck, trafficking, avhoppare samt vittnesskydd.

Vi erbjuder hämtning och transport till den skyddade lägenheten.

Säkerhetssamtal
Vi samtalar löpande om skydd och säkerhet och hjälper klienten att förstå vikten av det i den nya vardagen.

Riskbedömningar
Vi kan vara behjälpliga med specifika riskbedömningar som FREDA, SARA, Patriark, Check-15, SAM. 

Närvarande och erfarna kontaktpersoner
Vi arbetar med att bygga upp tillit och förtroende och kommer på täta besök och finns alltid att nå på telefon.

Credible messenger
Vi har personal med egen erfarenhet från tidigare kriminell livsstil.

Flexibilitet

Vi är flexibla när det gäller att hitta lösningar och möjligheter för klienten. Vår grundtanke är att det är viktigt att möta behovet utifrån där personen befinner sig just nu.

ADL-träning
Vid behov stöttar vi med praktiska göromål som att handla, laga mat, tvätta och städa.

Stöd med nya rutiner, struktur, veckoplanering, sociala aktiviteter, träning
Vi arbetar aktivt med att stärka klienten till att klara en normal vardag. Vi hjälper till att skapa rutiner och struktur med bl a veckoplanering. Vi erbjuder klienten att följa med på olika sociala sammanhang som att äta lunch eller ta en fika på en allmän plats.

Stöd med att bryta tidigare beteendemönster och lära sig nya tankemönster
Vi är med i förändringsprocessen och är tydliga med att vi förstår att den varken är självklar eller enkel.

Stöd med attitydförändringar och avkriminalisering
För de klienter som har valt att lämna en kriminell miljö hjälper vi till och motivera och skapa en mottaglighet då vi tror att det är en förutsättning för förändringsarbete. Vi informerar och förklarar vikten av att tänka på bl a klädstil, uttryck och ordval.

Behandlingsinsatser
Millegårdens personal har kompetens i vissa metoder och andra behandlingsinsatser genomförs av externa aktörer. Insatserna ingår i dygnskostnaden.

 • Seeking safety – en integrerad behandling av beroende och PTSD.
 • 12- stegs behandling i öppenvården under 16 veckor. Klienten erbjuds eftervård vid avslutad behandling.
 • Haschavvänjningsprogrammet – HAP
 • Återfallsprevention – ÅP
 • Kriminalitet som livsstil – KSL
 • Kognitiv beteendeterapi – individuella samtal utifrån missbruk- och beroendeproblematik.
 • Psykodynamisk terapi – individuella samtal utifrån missbruks och beroendeproblematik.
 • Trappan modellen – individuella krissamtal med barn.
 • Från 4 års ålder erbjuds samtal för barn som upplevt/utsatts för våld i nära relation
 • Från 6 års ålder erbjuds gruppsamtal, 9 tillfällen, för barn som upplevt/utsatts för våld i nära relation.
 • Från 6 års ålder erbjuds samtal, individuellt och i grupp, för barn som har levt i missbruksmiljöer.
 • Samtal för personer som utsatts för våld av någon närstående
 • Krisbearbetning

Stöd med att söka utbildning, skola, sysselsättning
Vi arbetar med att få igång klienten i någon form av sysselsättning som utbildning, arbete eller praktik. Vi hjälper till att skapa ett CV, personligt brev och öva med t ex rollspel inför en eventuell arbetsintervju.

Stöd att söka egen bostad
Vi hjälper klienten med att registrera sig på olika bostadssidor och stöttar vid kontakt med hyresvärdar.

Alkohol- och drogtester
Vi tar alkohol- och drogtester vid misstanke om påverkan samt på rutin vid önskemål.

Journummer
Vi har ett journummer där klienten kan nå personal dygnet runt.

Utsluss

Vid avslutad placering hos oss och behov av utsluss kan vi erbjuda fortsatt insats med personal

Placeringsförfrågan

Verksamhetsansvarig