Skyddat boende Örebro

Vi tillhandahåller skyddat boende för våld- och hot utsatta kvinnor och män samt deras barn från hela landet. Verksamheten omfattar exempelvis enskilda personer och par utsatta för hot, våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt avhoppare från kriminell verksamhet. Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten och har kontakt med polisens brottsoffer- och personsäkerhetsutredare samt konsultationsteamet (avhopparverksamhet för kriminella). Skyddat boende Örebro

Kontakta oss för konsultation och åtgärdsplan!

Vad innebär Skyddat boende Örebro?

En typ av boendeinrättning som erbjuder tillfälligt skydd, stöd och hjälp till personer som är utsatta för olika former av våld, hot eller trakasserier, oftast inom relationer. Det är vanligtvis kvinnor och deras barn som söker skydd på sådana platser, men de kan också vara tillgängliga för andra utsatta grupper, som män eller hbtq-personer.

Skyddade boenden är utformade för att erbjuda en säker och hemliknande miljö där de som har flytt från våld eller hot kan bo under en begränsad tidsperiod, vanligtvis några veckor eller månader. Syftet med dessa boenden är att erbjuda en skyddad plats där de drabbade kan återhämta sig fysiskt och psykiskt, få stöd och rådgivning samt planera för en framtida säkerhet och självständighet.

De tjänster som erbjuds på skyddade boenden kan inkludera:

 1. Säkerhet: Skyddade boenden har ofta säkerhetsåtgärder som ska förhindra att våldsutövare kan komma in och hitta de som är på skyddet.

 2. Bostad: En plats att bo där de som är drabbade och eventuella barn kan känna sig trygga.

 3. Rådgivning och stöd: Psykologiskt, juridiskt och ekonomiskt stöd för att hjälpa de drabbade att bearbeta sin situation och planera för framtiden.

 4. Barnstöd: Hjälp och stöd för barnen som kan ha bevittnat våldet eller varit indirekt påverkade av det.

 5. Utbildning och träning: Möjligheter att förbättra färdigheter och öka självständigheten för att bättre kunna klara sig på egen hand.

 6. Resurser och information: Tillgång till information om samhällsresurser och stöd för att hjälpa de drabbade att bygga upp sina liv efter att de lämnat det farliga förhållandet.

Hur ser ett skyddat boende ut?

Utformningen och utseendet på ett skyddat boende kan variera beroende på plats, tillgängliga resurser och de specifika behoven hos de som bor där. Det finns dock några gemensamma drag som är typiska för de flesta skyddade boenden:

Säkerhet: Ett av de viktigaste kännetecknen för ett skyddat boende är dess höga säkerhetsstandarder. Det kan finnas säkerhetspersonal, övervakningskameror och säkerhetsåtgärder för att förhindra att våldsutövare kan komma in.

Privata boenden: De som bor på ett skyddat boende får ofta egna privata eller delade rum där de kan känna sig säkra och skyddade. Dessa boenden är utformade för att ge de boende en känsla av trygghet och integritet.

Gemensamma utrymmen: Utöver privata boenden kan det finnas gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum, lekområden för barn och tvättmöjligheter. Dessa utrymmen är avsedda för de boende att använda och främja gemenskapen bland dem.

Säkerhetsåtgärder: Förutom fysisk säkerhet kan det finnas regler och säkerhetsåtgärder för att skydda de boende. Det kan innebära att hålla platsen hemlig, begränsa in- och utgång, och ha rutiner för att hantera situationer där våldsutövare kan försöka komma åt de boende.

Vad innebär det mer?

Stödtjänster: Skyddade boenden erbjuder oftast en mängd stödtjänster, inklusive rådgivning, terapi, juridisk hjälp och möjligheter till yrkesutbildning. Dessa tjänster kan ges på plats eller genom samarbete med andra organisationer.

Anonymitet: De boende har vanligtvis möjlighet att vara anonyma om de så önskar för att skydda sin identitet från våldsutövaren.

Barnstöd: Om barn bor på skyddet, kan det finnas särskilda utrymmen och program som är anpassade för barns behov, inklusive skolgång och terapeutiskt stöd om det behövs.

Tillgänglighet: Många skyddade boenden är utformade för att vara tillgängliga för personer med olika funktionshinder och behov.

Det är viktigt att notera att skyddade boenden är utformade för att vara temporära platser där de drabbade kan återhämta sig och få stöd medan de planerar för en säker framtid. Målet är att de boende ska kunna återvända till samhället när de är redo och har resurserna och stödet de behöver för att göra det.

Våra boendeformer

Hos oss är alla personer i behov av skydd, trygghet och omsorg välkomna och vi ombesörjer säker hämtning samt säker transport till boendet. Vi tar emot personer från hela landet.

Då vi inte tycker att husdjur ska vara ett hinder för ett liv utan hot och våld, är husdjur varmt välkomna i kollektivet samt de flesta av våra lägenheter.

Våra olika boende ligger i miljöer nära skog och natur samt stadsmiljö med tillgång till butiker och kollektivtrafik. Detta utan att minska på säkerheten.

Vårt kollektivboende

Skydd Boendet har ett mycket högt skalskydd (klass 3) och det finns väl inarbetade rutiner för att upprätthålla detta. Den stora utmaningen inom skyddet är klientens eget riskbeteende som kan bero på okunskap, psykisk ohälsa eller ambivalens att lämna förövare. För att etablera ett långsiktigt skydd krävs goda kunskaper hos personalen så att de kan ge återkommande säkerhetsgenomgångar och stöttning till klienten kring skydd. Personalen arbetar relationsbyggande och hjälper klienter att hantera ångest och ensamhetskänslor som kan göra det svårt att stå fast i beslutet att bryta upp med partner eller hela släkten. 

Psykosocial problematik Vi välkomnar alla som flyr från våldet och ger det stöd som behövs för att sluta använda destruktiva copingstrategier. Vi har möjlighet att ta emot personer som använt droger för att hantera en traumatisk miljö. Som hjälp för bibehållen nykterhet kan vi erbjuda drogtester, återfallsprevention och samtal för att hantera ångest, ensamhet och traumareaktioner. Boendet är alltid drogfritt. Vi har möjlighet att ta emot personer som självskadar på olika vis. Vi har ingen möjlighet att ta emot personer som själva är utåtagerande. PTSD Vid svåra traumareaktioner med långa perioder av dissociation eller flashbacks är det svårt att upprätthålla rutiner för ett bra skydd på egen hand. Vi har därför personal med lång erfarenhet av traumabehandling och kan identifiera triggers samt lära ut metoder för att bryta dissociation och flashback och därmed få den boende mer stabil i sitt mående. 

Heder

Heder Personal har erfarenhet av klienter som varit utsatta för hedersrelaterat våld samt certifierad i PATRIARK-V2. Yttersta målet med riskbedömningen och riskhanteringen är att bistå klienten med ett preventivt arbete. Tillsammans identifiera vilka risker som existerar och med ansvarig socialsekreterare placera och sätta in åtgärder för att undvika framtida situationer med våld. Personal stöttar klienter som varit hårt kontrollerade att hantera sin frihet och stöttar upp med gränssättning vid destruktiva beteenden. Personal är med och fångar upp klienter med känslor av ensamhet efter att ha brutit med hela släkten. 

Äldre Huset är i ett våningsplan utan trösklar och lättillgängligt även för äldre att ta sig fram. Badrummen är utrustade med toalettstöd och duschpall. All omvårdnad utgår från den boendes egna vanor och behov. Det finns möjlighet till viss omvårdnad samt att få tillagad mat. Kollektivet erbjuder aktiviteter både på och utanför boendet. 

Våra egna lägenheter

I våra Egna lägenheter erbjuder vi skyddsplaceringar med hög säkerhet för hot- och våldsutsatta personer oavsett ålder och könsidentitet. Vi tar emot allt från personer som kommer ensamma till hela familjer. Våra lägenheter finns i olika orter i södra delen av Sverige.

Vi tar emot alla personer som är i behov av skydd och stöd

Välkommen till Millegården

Hos oss på Millegården är alla personer i behov av skydd, trygghet och omsorg välkomna. Utifrån det individuella behovet skapar vi tillsammans med klienten en genomförandeplan där vi efter kartläggning sätter in rätt stödinsatser. Detta i en för alla trygg och säker miljö. Vår verksamhet är engagerad i att tillhandahålla säkra boenden för både vuxna och barn som har upplevt traumatiska effekter av våld och hot. 

Vi garanterar säkerheten för dem vi arbetar med, och säkerställer att de tryggt transporteras från sin nuvarande situation till vårt skyddade boende. På våra säkra bostäder tillhandahåller vi en stöttande och omsorgsfull miljö, och ser till att varje individ får den hjälp och vård de behöver för att påbörja sin återhämtningsprocess.

Vi har en högt kvalificerad grupp av professionella som är hängivna i att hjälpa varje person att bygga upp motståndskraft och styrka, och stärka dem att ta kontroll över sina liv. Vårt ultimata mål är att erbjuda ett tryggt friställe där varje individ kan lära sig, växa och gå framåt i livet med en nyfunnen känsla av hopp och handlingskraft. 

Våra tjänster

Läs mer

Boendeformer

Läs mer

Dubbelt utsatta

Läs mer

Välkommen till Millegården

 • Hämtning och transport av skyddspersonen till boendet
 • Möjlighet för skyddspersonen att ta med sig husdjur
 •  KSL -Kriminalitet som livsstil, ÅP -Återfallsprevention.
 • ASI -utredningar
 • Utsluss
 • Vi har funnits som verksamhet sedan 2015
 • Stöd och hjälp till egen boende efter placering

På Millegården arbetar vi sedan år 2015 utifrån att alla har rätt till ett liv fritt från hot och våld! Vi tillhandahåller skyddat boende för hot- och våldsutsatta vuxna och barn. Vi tar emot personer från hela landet och ombesörjer säker och trygg hämtning och transport till boendet.

Våra olika boendeformer gör oss flexibla och anpassningsbara utifrån de individuella behoven. Vår samlade personalstyrka har en bred kunskap och erfarenhet från olika områden. Vilket också gör att vi på ett bra sätt kan möta de behov som finns utifrån skydd, trygghet och omsorg. Hos oss är också husdjur varmt välkomna!

Som ett av få skyddade boenden i Sverige erbjuder vi även en trygg och säker plats för de mest utsatta kvinnorna i samhället. De som är dubbelt utsatta med både brott i nära relation samt exempelvis beroendeproblematik, hedersrelaterat våld, PTSD eller hög ålder. Hos oss får dessa kvinnor det stöd och den omsorg som de behöver för att leva ett hälsosamt liv fritt från hot, våld och trakasserier.

Vi tillhandahåller skyddat boende för våld- och hotutsatta kvinnor och män samt deras barn från hela landet. Verksamheten omfattar exempelvis enskilda personer och par utsatta för hot, våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt avhoppare från kriminell verksamhet. Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten och har kontakt med polisens brottsoffer- och personsäkerhetsutredare samt konsultationsteamet (avhopparverksamhet för kriminella).

Kontakta oss för konsultation och åtgärdsplan!

Det är av yttersta vikt att uppmärksamma personer som kan ha upplevt våld, hot eller emotionellt beroende, samt de som har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller beroendeproblematik. Det är vitalt att vi ger vårt stöd och ger dem en säker och trygg miljö när de kämpar med sina tidigare erfarenheter. Det är viktigt att vi erkänner deras sårbarhet och ser till att de skyddas från skada och alla former av beroende. När vi går vidare är det viktigt att fortsätta att prioritera deras välbefinnande, erbjuda dem vägledning och nödvändiga resurser för att hjälpa dem på deras läkningsresa.

Verksamhetsansvarig

Placeringsförfrågan

Kollektivboende